Disclaimer

Slim-sparen.be wordt beheerd door BEND Projects B.V., Tolstraat 129, 1074 VJ Amsterdam, Nederland. Door het bezoeken van slim-sparen.be en de daarop aangeboden informatie te gebruiken, verklaar je jezelf akkoord met onderstaande voorwaarden.

Deze website is bestemd voor persoonlijk, niet –commercieel gebruik en niet gericht aan minderjarigen of niet-Belgisch ingezetenen.

Aansprakelijkheid

De inhoud van deze website is slechts informatief, ongeacht of deze gegevens van BEND Projects B.V. zelf of van door haar geselecteerde derden afkomstig zijn. De verstrekte informatie over bankdiensten of -producten vormt geen aanbod dat BEND Projects B.V. kan verbinden. De geboden informatie is geen deskundig advies. BEND Projects B.V. heeft de nodige zorgvuldigheid besteed bij het samenstellen van de informatie, gegevens en andere data en werkt de inhoud van de website op geregelde tijdstippen bij. Niettemin garandeert BEND Projects B.V. niet dat de op de website verstrekte informatie juist, volledig of actueel is, ononderbroken bereikbaar is, dan wel geschikt is voor welk gebruik dan ook. Zonder verificatie of nader advies is het gebruik van de aangeboden informatie voor eigen rekening en risico van de gebruiker.

BEND Projects B.V. is niet aansprakelijk voor de schade te wijten aan een (in)direct gebruik of raadpleging van de website of de inhoud ervan. BEND Projects B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten op de website of aanverwante informatiediensten, noch voor eventuele gevolgschade.

BEND Projects B.V. is niet aansprakelijk voor technische of redactionele fouten of commissies die in deze website voorkomen, noch voor eventuele gevolgschade die het resultaat is van het gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website.

BEND Projects B.V. is niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die door de gebruiker zou genomen zijn op basis van de verstrekte informatie of gegevens

BEND Projects B.V. is evenmin verantwoordelijk ten aanzien van gebruiker of derden voor mogelijk geleden schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven, interpreteren, melden en verspreiden van informatie of data door middel van deze dienst, en dit zelfs indien BEND Projects B.V. gewaarschuwd werd voor zulke fouten en/of schade.

Het is de verantwoordelijkheid van de individuele gebruiker of derde om de juistheid van de gegevens te verifiëren bij de betreffende instelling(en) alvorens een beslissing te nemen.

Vind je iets dat niet klopt?

Kom je iets tegen dat niet klopt, dan zijn we je dankbaar als je ons dat laat weten. Je mag opmerkingen doormailen naar info@slim-sparen.be

Wijzigingen

BEND Projects B.V. behoudt zich het recht voor om op elk tijdstip deze algemene voorwaarden aan te passen alsook de op de website aangeboden informatie, tarieven of producten te wijzigen aan te vullen of te verwijderen. Wij raden je dan ook aan regelmatig deze voorwaarden te controleren.

Intellectueel eigendom

Het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van de website komen toe aan BEND Projects B.V..

BEND Projects B.V. behoudt alle rechten met betrekking tot de op de website gepresenteerde informatie. Met uitzondering van het downloaden en printen van de hiertoe aangeboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van deze website, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BEND Projects B.V., over te nemen, te vermenigvuldigen, te distribueren openbaar te maken, te vertonen of te verkopen.

Toepasselijk recht

Het Belgische recht is van toepassing. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van een bezoek aan deze website, zullen ter beslechting worden voorgelegd de bevoegde rechtbanken van het arrondissement Brussel.